Home   >>   O nas
Życie szkoły PDF Drukuj Email

 

Wolontariat – dobry wybór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z Pułtuskiem

W dniach od 11 do 15 czerwca w Pułtusku gościła delegacja z Białej Waki – przedstawicieli Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w składzie Jelena Hejbowicz, Aleksandra Astaszowa i Lesław Hejbowicz na zaproszenie Krzysztofa Nuszkiewicza Burmistrza Miasta Pułtusk. Celem wizyty była kontynuacja rozpoczętych w kwietniu br. rozmów w sprawie podjęcia współpracy zagranicznej i wymiany doświadczeń w zakresie działalności pomocy społecznej. Okazją do podjęcia wstępnych rozmów o nawiązaniu partnerskiej współpracy była wizyta Krzysztofa Nuszkiewicza w Wilnie. Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: „Problemy rozwoju turystyki w Polsce i na Litwie. Wspomnienie osiągnięć i sylwetek naukowych prof. dr hab. Zygmunta Przychodzenia i dr inż. Elżbiety Jachimowicz”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie pobytu spotykaliśmy się m.in.: z przedstawicielami placówek oświatowych z terenu Gminy Pułtusk, poznaliśmy funkcjonowanie Samorządu Gminy Pułtusk oraz instytucji podległych. Uczestniczyliśmy również w ważnych wydarzeniach. Byliśmy świadkami przyznania nagrody Liber Mazovia dla najlepszej książki północnego Mazowsza wydanej w 2016 roku. Jest nią publikacja „Dzieje Pułtuska – tom I do 1795 roku” pod redakcją naukową Henryka Samsonowicza i Radosława Lolo, do której wydania przyczynił się Samorząd Gminy Pułtusk. Nagroda VII edycji konkursu „Mazowiecka książka roku” została przyznana przez kapitułę konkursu „Liber Mazovia”. Delegacja szkoły uczestniczyła także w otwarciu nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, spotkaliśmy się z Panią Dyrektor Agatą Kołakowską i pracownikami placówki. Tematem spotkania była swoistość pracy, osobliwość, potrzeby i problemy z jakimi borykają się pracownicy MOPS pełniąc swoją misję niesienia pomocy. Odwiedziliśmy Dzienny Dom „Senior-WIGOR“ oraz poznaliśmy specyfikę pracy usług opiekuńczych od strony praktycznej obserwując warsztaty plastyczno–manualne, jako część terapii zajęciowej z mieszkańcami Domu. Złożyliśmy wizytę w Żłobku Miejskim w Pułtusku. A na zakończenie, 15 czerwca wzięliśmy udział w uroczystościach Bożego Ciała, które odbywały się na placu, przed budynkiem Urzędu Miejskiego oraz w uroczystej procesji. Podbudowani pobytem w Pułtusku, zachwyceni gościnnością i otwartością relacji, cieszymy się z nawiązanych kontaktów i mamy nadzieję na owocną współpracę.

Relację złożył Lesław Hejbowicz

 

 

 

Narodowy konkurs mistrzowstwa zawodowego „Orgaizator turystyki wiejskiei 2017“

25 maja 2017 roku w Zarasajskiej Szkole Rolniczej odbył się narodowy konkurs mistrzostwa zawodowego „Organizator turystyki wiejskiej 2017“. Ilona Šabkinskiene i Inesa Szczerbo – uczennice Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa pomyślnie wykonały zadania konkursu i nagrodzone zostały listami honorowymi. W pierwszym zadaniu konkursu Ilona i Inesa w strojach tatarskich przedstawiły szlak turystyczny prowadzący od szkoły przez osiedle Czterdzieście Tatarów do zagrody turystyczno-rekreacyjnej „Niedzwiedzia Łażnia „ (Meskos pirtis) we wsi Melachowce.. Drugim zadaniem był sprawdzian wiedzy teoretycznej. Trzecie zadanie wymagało jak wiedzy tak i fantazji oraz poczucia piękna, gdyż należało nakryć stół według zadanego tematu. Wszyscy uczestnicy mistrzowsko wykazali swoje zdolnosci we wszystkich zadaniach. Na zakończenie imprezy uczestnicy konkursu, towarzyszący nauczyciele i goście stanęli do pamiątkowego zdjęcia na tle pięknego krajobrazu. Na brzegu jeziora czekał również poczęstunek z pięknie nakrytym stołem. Nauczyciele zawodu dzielili się swoimi sposrszeżeniami o konkursie, doświadczeniem zawodowym, dyskutowali. Uczniowie nawiązywali nowe kontakty i przyjażnie.

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielka zawodu Halina Stankiewicz

 

 

 

Podsumowanie projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+KA2

Kształcenie zawodowe powinno być w XXI wieku atrakcyjne i skuteczne dla wszystkich osób w nim uczestniczących: uczniów, nauczycieli i pracodawców. Współcześni uczniowie są mobilni, prawie wszyscy posiadają telefony, wielu - smartfony czy tablety. Za pomocą wspomnianych narzędzi nauczyciel ma możliwość być w stałym kontakcie z uczniem, pracodawca z robotnikiem. To powoduje, że szkoła i przedsiębiorstwo również powinny się zmieniać. Powinny się zmieniać strategie, formy, metody nauczania. Trzy szkoły partnerskie z Polski, Łotwy i Łitwy podjęły się udziału w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+ K2 pod tytułem: "Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych". Lider projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży; partnerzy: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy, Daugavpilska Handlowa Szkoła Zawodowa z Łotwy i Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku Realizacja projektu trwała trzy lata: od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń. Żadna ze szkół partnerskich do tej pory nie wykorzystywała tego rodzaju narzędzia w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Wersja mobilna Platformy, jak i aplikacja na smartfony, sprawia, iż jest to narzędzie nie tylko innowacyjne w przypadku wszystkich placówek, ale również atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Idealnie wpisuje się więc w oczekiwania uczniów z pokolenia „digital generation”, którzy posiadają umiejętności ICT, lecz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne technologie w nauce. Każdego miesiąca odbywały się spotkania robocze partnerów w celu omówienia postępow, wyników i problemów w realizacji założeń projektu, testowania kursów tematycznych. Każda ze szkół przedstawiała swoje trudności i problemy. Dyskutowano nad poprawą jakości systemu szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców, nad pracą platformy MOODLE oraz nad trudnościami wynikającymi w trakcie wdrażania kursów oraz sposobami ich anulowania. Projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne” zbliżył się ku końcowi. W dniu 24 marca 2017 roku odbyło się seminarium podsumowujące w szkole zawodowej w Dyneburgu (Vocational School of Commerce in Daugavpils). Lider i partnerzy projektu przedstawili i om owili efekty trzyletniej pracy projektowej. Kolejne seminarium podsumuwujące odbyło się w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Przybyly grupy merytoryczne partnerów oraz z przedstawiciele pracodawców. Seminarium zaszczycił swoją obecnością Mečislavas Griškevičius - kierownik Działu Nauczania Zawodowego Departamentu Kształcenia Ustawicznego przy Ministerstwie Nauki i Oświaty Republiki Litewskiej. Uczestniczyli również przedstawiciele Samorządu rejonu wileńskiego, samorządu terenowego, przedstawiciele szkół zawodowych regionu wileńskiego, przedstawiciele prasy i telewizji, pracodawcy, nauczyciele i uczniowie. Ogółem w seminarium wzięło udził 20 osób ze strony partnerów, 25 osób zaproszonych gości, 20 uczniów, 20 osób pracujących w projekcie, nauczycielie i administracja szkoły. Uczniowie przywitali przybyłych gości po litewsku, po polsku i po angielsku. Wstępne przemówienia powitalne wygłosili dyrektorzy partnerskich szkół: Valdas Kazłauskas, Pawel Drożyner, Jurijs Kuklis oraz kierownik spółki z ograniczona odpowiedzialnością „Perfekt Projekt” Grzegorz Orłowski Wykład inauguracyjny “Innowacje i technologie informacyjne edukacji zawodowej a wymagania rynku pracy“ wygłosił prof. Boguslavas Gruževskis, kierownik Instytutu Badań Rynku Pracy Centrum Badań Społecznych Litwy. Główne założenia projektu realizowanego w ramach „Partnerstw strategicznych” zaprezentowała Diana Ilevičienė. Przedstawiciele grup merytorycznych partnerów projektu przedstawili cztery rezultaty projektu. Po przerwie i dyskusjach przy kawie zademonstrowano narzędzia z wykorzystaniem platformy e-laringowej i kursów szkoleniowych. Zajęcia z uczniami na platformine MOODLE były przedstawione drogą translacji z pracowni ICT i zademonstrowane dla uczestników seminarium. Analizy przebiegu realizacji założeń projektowych, osiągnieć i trudności dokonała koordynator grupy roboczej Wileńskiiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa Halina Stankiewicz. W dyskusjach wystąpili przedstawicielka oświaty Irena Čebrovienė oraz przedstawiciel pracodawców Gytenis Lomsargis podkreślając ważne znaczenie platformy edukacyjnej dla pracodawców i przyszłych pracowników. Podsumowania całości seminarium dokonała Małgorzata Rogalska – kierownik merytoryczny projektu. Zostały wręczone cetryfikaty uczestnictwa w projekcie dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Na zakończenie partnerzy, uczniowie i uczestnicy seminarium wykonali pamiątkowe zdjęcia. Podsumowując można stwierdzić, że wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania tworzy predyspozycje ulepszenia jego jakości , a uczniom, nauczycielom i pracodawcom pomaga ciągle się doskonalić.

 

 

 

 

 

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/w-wojdatach-studenci-beda-przygotowywani-zawodow-przyszlosci1/

http://zw.lt/puls-oswiaty/wilenska-szkola-technologii-biznesu-rolnictwa-w-bialej-wace-2/

http://zw.lt/ogloszenia/podsumowanie-projektu-miedzynarodowe-partnerstwo-dla-poprawy-jakosci-nauczania-w-szkolach-zawodowych-w-wojdatach/

http://zw.lt/puls-oswiaty/wojdaty-podsumowanie-projektu/

Autor: Halina Stankiewicz

Foto: Justyn Grymuta

 

 

 

Celem - ciągłe doskonalenie

Projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne” zbliża się ku końcowi. W dniu 24 marca 2017 roku delegacja naszej szkoły wyruszyła na Łotwę, gdzie wzięła udział w seminarium podsumowującym, które się odbyło w szkole zawodowej w Dyneburgu (Vocational School of Commerce in Daugavpils). Uczestników powitali dyrektor szkoły oraz kierownik spółki z. o. Perfekt Projekt. W czasie seminarium wystąpili Dzintra Iliszko, która mówiła o integracji ICT w procesie nauczania zawodowego oraz Aleksiej Samohvalovs, który zapoznał z działaniami, zapewniającymi realizację celów projektu. Uczestnicy seminarium zapoznali się z wynikami projektu, a przedstawiciele wszystkich szkół poinformowali, co się udało osiągnąć, jakie trudności przezwyciężyć i jakie korekty należałoby uczynić. Doskonale wypadła demonstracja praktycznego wykorzystania platformy MOODLE. W trakcie dyskusji poruszono szereg pytań, podsumowano osiągnięcia, zasygnalizowano nowe zagadnienia. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty. Podsumowując można stwierdzić, że wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania tworzy predyspozycje ulepszenia jego jakości, a uczniom i nauczycielom pomaga ciągle się doskonalić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor do spraw nauczania: Wanda Jarmałkowicz

Tłumaczenie: Anna Adamowicz

 

 

 

Nauczyciele uczą się innowacji

Hasło „Uczyć sie przez całe życie“ dla nauczyciela jest bardzo aktualne. Rozpoczęty przed trzema laty projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” osiągnął ostatni etap – seminaria i szkolenia nauczycieli i pracodawców. Zespół nauczycieli Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa już po raz kolejny zapoznał się z możliwościami, które daje zastosowanie metod i technik innowacyjnych. 19 stycznia nauczyciele zawodu poznali nowe treści testowanej platformy edukacyjnej, 13 marca zostały zaprezentowane wszystkie kursy i materiały umieszczone na platformie MOODLE oraz możliwości ich wdrażania do procesu edukacyjnego szkoły zawodowej.

Wszystkie kursy learningowe, materiały i metody pracy na platformie są dostępne dla wszystkich chętnych, którzy się zalogują na naszej platformie. Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator projektu Halina Stankiewicz

 

 

 

Wytyczona cel jest kluczem do najlepszych osiągnięć

Henry J. Kaiser

Projekt programu ERASMUS KA2+ "Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych" zbliża się ku końcowi. Coraz bardziej są wyraźne wyniki, osiągnięcia i ... pewne niezbędne działania korekcyjne. Niewątpliwie bardzo szlachetnym celem projektu jest unowocześnienie procesu nauczania w szkołach zawodowych oraz poprawa jakości kształcenia poprzez tworzenie platformy MOODLE. 17 lutego grupa robocza projektu z Wileńskiej Szkoły Technologii Biznesu i Rolnictwa uczestniczyła w spotkaniu partnerskim w Daugawpils. Natomiast 3 marca b.r. odbyło się ostatnie robocze spotkanie partnerskich szkół w naszej szkole. W spotkaniu wzięli udział dyrektor Paweł Drożyner i wicedyrektor Małgorzata Rogalska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, grupa robocza z Daugawpilskiej Handlowej Szkoły Zawodowej z Łotwy, przedstawiciele firmy Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku. oraz członkowie grupy roboczej naszej szkoły: dyrektor Valdas Kazlauskas, zastępca dyrektora Wanda Jarmałkowicz, koordynator projektu Halina Stankiewicz, oraz nauczyciele zawodu Lilija Wasilewska i Andrzej Silko. Harmonogram spotkania obejmował:

  1. Przedstawienie poprawionych materiałów do nauki z języka obcego zawodowego
  2. Przedstawienie propozycji testów samosprawdzających rozpoczynających jednostki z poszczególnych kursów
  3. Przedstawienie postępów wdrażania kursu „Etyka w biznesie“, „Komunikacja“ oraz ICT“ przez partnerskie szkoły zawodowe z Łotwy, Litwy i Polski.

Dyskutowano również nad tym, co należy zmienić, poprawić w kursach, jak upowszechnić rezultaty projektu,. Zasadniczym jednak zadaniem ostatnich spotkań roboczych było przygotowanie konferencji podsumowujących na Łotwie i Litwie i związane z tym sprawy organizacyjne.

 

 

 

 

 

 

24 marca 2017 roku odbędzie się seminarium podsumowujące na Łotwie. 7 kwietnia b.r. – seminarium podsumowujące w Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa Zbliżające się ku końcowi działania projektowe wskazują, że osiągnięte cele są krokiem ku nowatorstwu i wkładem do poprawy jakości kształcenia. Są one jak ziarna wpadające do żyznej gleby.

Vicedyrektor do spraw nauczania Vanda Jarmalkovič

 

 

 

Wspólny opłatek – tradycyjne zakończenie roku

Boże Narodzenie najczęściej kojarzy się nam z wieczorem wigilijnym, choinką i kolędami. Któż z nas nie lubi tego wszystkiego, co stanowi atmosferę najpiękniejszych rodzinnych Świąt. Program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa 22 grudnia 2016 roku wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Recytowane wiersze, wspólnie śpiewane kolędy, a przede wszystkim, wspólna modlitwa z księdzem Jerzym Witkowskim na czele oraz szczere i od serca płynące życzenia świąteczne i noworoczne wypowiedziane przez dyrektora Wałdasa Kazłauskasa, wicedyrektor Wandę Jarmołkowicz, nauczycieli i pracowników zostaną w pamięci całej społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

Łamię się z wami dziś opłatkiem białym

I składam najszczersze życzenia

Niech znikną troski, niech zgasną zmartwienia

Niech nam się spełnia marzenia

Organizatorzy: Anna Adamowicz i Halina Stankiewicz

Zdjęcia Justyn Grymuta

 

 

 

Działalność mierzona przyszłością ...

W szczególnym okresie oczekiwania na Boże Narodzenie i Nowy Rok - 2 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży (Polska) odbyło się robocze spotkanie szkół partnerskich projektu Erasmus + KA2 "Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. Na spotkaniu partnerzy omawiali wyniki wdrażania pierwszego etapu kursu edukacyjnego na platformie moodle, podzielili się pomysłami, jak uniknąć typowych problemów. Grupa robocza z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży przedstawiła raport ,dotyczący testowania kursu z zakresu komunikacji. Nasi nauczyciele - koordynator projektu Halina Stankiewicz i nauczyciel ICT Andrzej Silko – zaprezentowali sposób wdrażania i wyniki kursu etyki w biznesie. W swoim raporcie zaprezentowali lekcje, osiągnięcia uczniów oraz ich opinie (efektywność projektu, wpływ na motywację do nauki) jako bardzo ciekawe i dostępne narzędzie wspomagające uczenie się. Przedstawiciele Szkoły Zawodowej z Dyneburgu (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola) opowiedzieli o postępach we wdrażaniu ICT. Przedstawiciel Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku Grzegorz Orłowski podsumował dyskusje, powiedział o planach i pracy w zakresie wdrażania kursów testowych oraz o rozwiązywania trudności i usuwaniu wynikających w procesie pracy błędów. Uczestnicy omówili kwestie wykonywania zadań projektu, korelacji zadań programowych oraz tematów przyszłych spotkań ,dotyczących wykonywania zobowiązań partnerskich. Działania w ramach projektu wymagają dużo pracy i wysiłku, ale są ważnym wkładem w najbliższą przyszłość rozwoju strategii uczenia się.

 

 

 

Zastępca dyrektora do spraw nauczania Wanda Jarmałkowicz

 

 

 

Uczyć się zawodu można ciekawiej

19 listopada 2016 roku my, organizatorzy turystyki wiejskiej z Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa, braliśmy udział w praktycznych warsztatach szkoleniowych, które zostały zorga-nizowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych Halinę Stankiewicz, Annę Adamowicz i Lilę Wasilewską. Zapoznaliśmy się z dziedzictwem kulturowym regionu wileńskiego, zwiedziliśmy wiele cie-kawych miejsc. W Suderwie zwiedziliśmy Kościół św. Trójcy, który ma kształt rotundy, opasanej na zewnątrz okazałą kolumnadą. Jest to jedyna tego typu świątynia katolicka na Litwie. W Mejszagole zwiedziliśmy dom - muzeum księdza prałata Józefa Obrembskiego, dowiedzieliśmy się dużo interesujących faktów z życia tego Wielkiego Człowieka.. W Centrum Tradycyjnych Rzemiosł we Dworze Houwaltów w Mejszagole dowiedzieliśmy się, że prowadzone są tam warsztaty dla dzieci i dorosłych. Można poznać subtelności starych rze-miosł: i nauczyć się wicia palm, tworzenia wycinanek, farbowania pisanek, produkcji mydła, garncar-stwa, łyżkarstwa i rzemiosła robienia stągwi. Organizowane są tu również wystawy, wykłady, konfe-rencje, ekspedycje oraz inne imprezy. Poznaliśmy znaną palmiarkę Agatę Granicką, która często re-prezentuje Litwę na różnorodnych wystawach sztuki ludowej, kontynuuje tradycje wicia palm-symbolu Wileńszczyzny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zagrodzie agroturystycznej "Słowik" państwa Matukańskich mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowaniem gospodarstwa, obejrzeliśmy teren i zabudowania zagrody. W regionalny Parku Wilii, poznaliśmy zasoby przyrodnicze tego zakątka Wileńszczyzny. Punkt widokowy kawiarni „Pušinelis” pozwolił spojrzeć na piękne zakole Wilii i bezmiar lasów okolic Dukszt, zapoznać się z urządzeniami rekreacyjnymi, Skończyliśmy zwiedzanie we wsi Jowaryszki w rejonie trockim w zagrodzie agroturystycznej państwa Reginy i Antanasa Gedwiłasów. Szczególnie zaskoczyła nas tu oryginalna i bardzo interesująca działalność rekreacyjna gospodarstwa , z którą zapoznał gospodarz. Poznaliśmy atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu oraz trudności i wyzwania wybranego zawodu. Każdy z nas mógł wypróbować urządzenia rekreacyjne, poznać możliwości zakwaterowania i wyżywienia gości. W sali imprez przedstawiliśmy i zdegustowaliśmy potrawy turystyczne, przygotowane przez nas, omówiliśmy zagadnienia związane z zawodem. Wszyscy uczestnicy warsztatów zajęcie ocenili na "celująco”

Autor tekstu: Albertas Rybokas

Autorka zdjęć: Jurgita Vaitkūtė

 

 

 

 

Atrakcyjność innowacji na lekcjach zawodu

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, Daugavpilska Handlowa Szkoła Zawodowa z Łotwy oraz Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku od 2014 roku do sierpnia 2017 roku są realizatorami projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu nauczania u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki zawodu. Na podstawie przygotowanych metod, opracowanych materiałów oraz przygotowanych kursów obecnie partnerzy projektu prowadzą prace nad wdrażaniem projektu na dostosowanej Platformie MOODLE do procesu edukacyjnego szkoły zawodowej. Żadna ze szkół partnerskich do tej pory nie wykorzystywała tego rodzaju narzędzia w nauczaniu przedmiotów zawodowych, a dodatkowo wersja mobilna Platformy, jak i aplikacja na smartfony, sprawia, iż jest to narzędzie nie tylko innowacyjne w przypadku wszystkich placówek, ale również atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Idealnie wpisuje się więc w oczekiwania uczniów z pokolenia „digital generation”, którzy posiadają umiejętności ICT, lecz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne technologie w nauce. Każdego miesiąca odbywają się spotkania robocze i 18 września 2016 roku na spotkaniu w Łomży przedstawione zostały trzy kursy tematyczne: Etyka w biznesie (Business Ethics), Komunikacja (Communication), ICT . A od 17 października szkoły partnerskie zaczęły prowadzić lekcje otwarte z 20 osobową grupa uczniów, którzy są „głównymi bohaterami” końcowego etapu pracy wdrażania zadań projektu. W jednej z unowocześnionych pracowni naszej szkoły 4 listopada 2016 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie partnerów w celu omówienia postępów, wyników i problemów testowania kursów tematycznych. Każda ze szkół przedstawiła swoje trudności i problemy. Dyskutowano nad poprawą jakości systemu szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców, nad pracą platformy MOODLE oraz nad trudnościami wynikającymi w trakcie wdrażania kursów oraz sposobami ich anulowania. Wszystkie kursy learningowe, materiały, metody pracy na platformie są dostępne dla wszystkich chętnych logujących się gości. Dokładna instrukcja posługiwania się MOODLE jest umieszczona na platformie w języku polskim i angielskim Zapraszamy do korzystania z naszej platformy ekonomik-lomza.moodle.org.pl. Prosimy o ewentualne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w udoskonaleniu tego narzędzia.

 

 

 

 

 

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską

Koordynator projektu: Halina Stankiewicz

 

 

 

Platforma MOODLE i „mobile learning” na lekcjach przedmiotów zawodowych

W Wileńskiej Szkole Technologii Biznesu i Rolnictwa w ramach projektu Erasmus KA+2 „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” od 17 października 2016 roku odbywają się integrowane otwarte zajęcia z kursów „Etyka w biznesie” (Business Ethics), ICT oraz Komunikacja (Communication) Kursy adresowane są dla 20 uczniów partnerskich szkół biorących udział w projekcie. Uczniowie z wielki zainteresowaniem pracują na lekcjach korzystając z materiałów i kursów tematycznych umieszczonych na nowej platformie edukacyjnej. Testowanie kursów jest prowadzone w języku angielskim i polskim. System szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców opracowany został przez partnera biznesowego z Białegostoku. Natomiast Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i rolnictwa opracowała i opublikowała na platformie MOODLE dwa kursy „Elektroniczny Marketing”, jeden w języku litewskim, drugi w języku angielskim. Zapraszamy do korzystania z platformy MOODLE: ekonomik-lomza.moodle.org.pl Prosimy o ewentualne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w udoskonaleniu tego narzędzia.

 

 

 

 

 

 

Projekt ten jest współfinansowany przez UE

Koordynator projektu: Halina Stankiewicz

 

 

 

Motywacja – poznanie wartości

Pracownik socjalny, to nie tylko osoba, która potrafi współczuć, ale również pomocnik odpowiednio wyszkolony. Pracownik socjalny uważany jest za specjalistę w swoim zawodzie, gdy powołanie i motywacja odgrywają główną rolę w jego codziennej działalności zawodowej. Gdy pytamy, dlaczego człowiek gotów jest pomóc innej osobie albo zwleka, dlaczego zachowuje się tak lub inaczej - mamy do czynienia właśnie z motywacją. Motywacja jest siłą napędową człowieka, każdy ma swoje źródło motywacji w procesach poznawczych. Jak mówił św. Karol Wojtyła: ”Motywacja – to poznanie wartości”. Cieszymy się, że program zawodu pomocnika pracownika socjalnego możemy realizować z zmotywowanymi uczniami. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom tej specjalności, którzy serdecznie i z motywacją wykonują zadania praktyczne w różnych placówkach socjalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starszy nauczyciel przedmiotów zawodowych Jelena Hejbowicz

 

 

 

KONKURS REGIONALNY "CHRZCINY"

27 października 2016 roku uczniowie Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa wzięli udział w konkursie regionalnym „Ochrona i kultywowanie kulinarnego dziedzictwa kulturowego na Litwie” organizowanym przez „Centrum Nieformalnej Oświaty Uczniów Litwy”, który miał miejsce w Kownie. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędem chrztu na Litwie. Dlaczego to jest takie ważne? Święta rodzinne w różnych czasach były rożnie traktowane. Na Litwie są one z ogromna czcią kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednym z największych wydarzeń w rodzinie było i zostaje przyjście na świat nowego członka rodziny. Wraz z nim wkraczają kłopoty i krzątanina związana z chrztem. Od dawnych czasów owe święto było okryte peleryną tajemniczości i inności. Dzisiejsze tradycje chrztu nieco się różnią od tych dawnych. Poznając historię, procesy, zachodzące zmiany w obrzędach – poznajemy wagę chrztu dla współczesnego chrześcijanina. Zadaniem konkursu było przedstawienie jakiejś wybranej sceny obrzędu chrztu oraz przygotowanie dań zgodnie z dawnymi tradycjami litewskich. Uczennice z grupy organizatorów turystyki wiejskiej: Vida Mikėnienė, Laima Kovalevskienė, Jurgita Vaitkutė i Vilma Banevičienė pod kierownictwem nauczycielki zawodu Haliny Stankiewicz przygotowali program przedstawiający obrzęd wynoszenia dziecka do chrztu. Lolita Klimowocz i Elwin Zubaczewski - uczniowie zawodu kucharzy wystąpili w roli chrzestnych rodziców, czyli kumów. Stół i tradycyjne chrzcinowe dania wraz z nauczycielką zawodu Lilią Wasilewską wykonali uczniowie trzeciego roku zawodu kucharza. Za pomyślne wystąpienie w konkursie regionalnym uczniowie byli nagrodzeni listami honorowymi, a nauczyciele – listami dziękczynnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Stankiewicz i Lila Wasilewska

 

 

 

Projekt Erasmus+ „Wy-grajmy z wirtualem”

W dniach 18-24 września odbyła się wymiana młodzieży między szkołami zawodowymi Francji, Polski i Litwy. Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Erasmus+”, program nosił tytuł „Wy-grajmy z wirtualem”. Młodzież zwiedzała Warszawę, nowy stadion „Legia Warszawa”, Centrum Olimpijskie, Muzeum Sportu i Turystyki. Braliśmy aktywny udział w grach integracyjnych na świeżym powietrzu. Zachęcaliśmy młodzież do wzięcia udziału w grach z piłką. Na wieczorku międzynarodowym pięknie zaprezentowaliśmy Litwę i swoją szkołę. Wdzięczni jesteśmy tym osobom, które przyczyniły się do naszego wyjazdu - Honoracie Gavrilovskiene, Janinie Veličkiene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczka projektu Inesa Szczerbo

 

 

 

Projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”

 

 

 

Sycylia nie tylko na wczasy

Dobiega końca realizacja projektu Erasmus+ „Pogłębianie kompetencji oraz zdobywanie doświadczenia w innych krajach przez pracowników sektora usług socjalnych w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia na rynku pracy UE“ Nr 2015-1-LT01-KA102-013073 Zawdzięczając programowi ERASMUS+ uczniowie i pracownicy Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa mogli nie tylko dokształcić się zawodowo, ale również mieli szansę poznać kulturę i tradycję tak odległego zakątka, jakim jest Sycylia.

W ramach realizacji projektu KA1 uczniowie naszej szkoły, uczący się zawodu pomocnika pracownika socjalnego, podzieleni na dwie osobne 10-cio osobowe grupy odbywali tzw. shadowing praktyki w mieście Balestrate w Sycylii.

Praktyki odbywały się częściowo w instytucji włoskiego partnera projektu AMFI International, gdzie był zorganizowany wstępny kurs języka włoskiego, natomiast część praktyczna przebiegała w specjalistycznych instytucjach socjalnych specjalizujących się w opiece przedszkolnej, domu starców, domu pomocy społecznej oraz Dziale Opieki Społecznej samorządu miasta Balestrate. Każdemu z uczestników projektu przydzielony został kurator praktyki, który zapoznał z personelem i podopiecznymi. W trakcie dwutygodniowych praktyk uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy społecznej we Włoszech, organizacją pracy. Uczestnicy projektu bacznie obserwowali, dokładając starań wtórowali działania przełożonych, wykonywali obowiązki pracowników socjalnych oraz porównywali pracę sektorów socjalnych ze specyfiką tej działalności na Litwie. Władza miejscowa była bardzo przychylnie do nas usposobiona, burmistrz miasta Salvatore Milazzo zaprosił naszą grupę do samorządu, gdzie nas gościł i namawiał do szerszej współpracy. Końcowym etapem projektu była wizyta pięciu pracowników Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Balestrate w celu wypracowania dydaktyczno-metodycznego doświadczenia na przykładzie instytucji społecznych we Włoszech. Po zakończeniu praktyk każdy z uczestników otrzymał certyfikat, wystawiony przez włoskiego partnera AMFI International. Młodzież wróciła zadowolona, z pewnym doświadczeniem, otwartością do ludzi oraz świadomością potrzeby i przydatności wybranego przez siebie zawodu. Udało się nawiązać wiele nowych znajomości i przyjaźni. Po powrocie uczestnicy z pomocą opiekunów złożyli potrzebne dokumenty i otrzymali Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego – zdobytych umiejętności praktycznych i językowych.

W oparciu o zdobyte doświadczenie na praktykach oraz pracy metodycznej nauczycieli powstała rekomendacyjna broszurka przeznaczona dla osób początkujących w zawodzie pracownika socjalnego, sporządzono dwa plakaty o tematyce opieki społecznej z zastosowaniem terminologii litewskiej, angielskiej i włoskiej. Uczestnicy projektu czynnie przyczynili się do urządzenia gabinetu z zajęć praktycznych opieki socjalnej. Równolegle z realizacją projektu, udało nam się również zorganizować szkolenia nieformalne, tematem których była „Integracja osób niepełnosprawnych w życie społeczne za pomocą kolorów i kwiatów”, w których brała udział społeczność partnerów socjalnych: Szkoła-Przedszkole „Malowany Latawiec” w Wojdatach i Dom Opieki Społecznej w Prudziszkach.

Realizacja projektów edukacyjnych z partnerami zagranicznymi podnosi atrakcyjność kształcenia zawodowego w szkole, wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, a jednocześnie wpływa na poziom kształcenia zawodowego. Chciałabym serdecznie podziękować uczestnikom projektu za godne reprezentowanie naszej szkoły i naszego kraju.

więcej szczegółów

Koordynator projektu Jelena Hejbowicz

Działalność projektowa realizowana jest w ramach programu Erasmus+, którego działalność na Litwie administruje „Švietimo mainų paramos fondas“

 

 

 

Trwają szkolenia

Społeczność szkoły ciągle się dokształca. 17 marca b.r. do szkoły przybyli specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy wysłuchali wykładów o umowie o pracy, rodzajach umów, o niezbędnych wpisach. Zaakcentowano również, na co powinni zwrócić uwagę potencjalni pracownicy, w jaki sposób należy omawiać z pracodawcą poszczególne aspekty planowanej umowy, instrukcję służbową. Dokładnie wyjaśniono, co powinien wiedzieć młody człowiek urządzający się do pracy, dlaczego jest niekorzystna praca nielegalna. Podczas szkolenia sporo uwagi poświęcono problemom bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Niezbędne są instruktarze, sprawdzenia medyczne, ustalony czas pracy oraz inne wymagania bezpiecznej pracy oraz też warunki pracy. Słuchacze zadali sporo pytań, na które uzyskali odpowiedzi.

 

Zastępca dyrektora do spraw nauczania Wanda Jarmałkowicz

 

 

 

16 lutego – święto całej szkolnej wspólnoty

12 lutego w naszej szkole panowała szczególna, świąteczna atmosfera. Informacja na tablicy ogłoszeń zapraszała do auli szkolnej na uroczystą akademię z okazji 16 lutego – Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy. Do tej uroczystości szykowano się poważnie. Na II piętrze urządzono stoisko poświęcone tej historycznej dacie. Uczniowie I roku z nauczycielami języka litewskiego, historii, muzyki zaprezentowali projekt-zintegrowaną lekcję poświęconą Dniowi Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego. Cel – uczcić 98. Rocznicę Państwa Litewskiego, przypomnieć społeczności szkoły, co oznacza pojęcie „wolność” i jej znaczenie w życiu każdego obywatela, w jaki sposób wywalczona została wolność. Okolicznościową imprezę rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Litwy do słów Vincasa Kudirki. Uczniowie wykonali kompozycję literacko-muzyczną „Litwa: historia, wartości, ja”. Zaakcentowano paralelę: państwa i każdego obywatela. Ważne jest to, że obywatele Litwy są dzisiaj wolni. Wyświetlono prezentację, w której zostały przypomniane wydarzenia historyczne, które zadecydowały o wadze tamtych dni w życiu mieszkańców Litwy, podkreślono znaczenie i rolę niepodległości, politycznej i ekonomicznej samodzielności. Nauczycielka języka litewskiego Wanda Jarmałkowicz mówiła o dążeniu do wolności, o poczuciu godności i szacunku. Wierzymy, że obchody świąt państwowych przyczynią się do kształtowania u uczniów poczucia obywatelskości, odpowiedzialności oraz poszanowania wartości kulturowych. Uroczystość przygotowali: nauczycielki języka litewskiego Wanda Jarmałkowicz, Danuta Rudkowskaja, nauczyciel historii Michał Treszczyński, nauczycielka muzyki Teresa Kołtan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca dyrektora do spraw nauczania Wanda Jarmałkowicz

 

 

 

W dniu 18 lutego pracownice biblioteki zaprosiły nauczycieli i pracowników szkoły na wystawę kompozycji walentynkowych oraz spotkanie literackie. Każdy uczestnik przyszykował teksty, które najbardziej trafnie odzwierciedlają to nieśmiertelne uczucie, jakim jest miłość. Zabrzmiały teksty klasyków literatury polskiej, litewskiej i rosyjskiej – wiersze Maironisa, Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, księdza Jana Twardowskiego, Adama Asnyka. Przedstawiona przez dyrektora szkoły poezja śpiewana stała się doskonałym preludium do drugiej części spotkania - wykonania romansów i popularnych pieśni miłosnych przez niepowtarzalną Lubę Nazarenko. Wszyscy uczestnicy imprezy zgodnie stwierdzili, że spotkania literacko-muzyczne w bibliotece należy kontynuować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lutego w szkole mieliśmy tradycyjną ZABAWĘ ZAPUSTOWĄ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodowa praktyka w Europie

Dim lights

Cieszymy się, że ucząc się w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa możemy uczestniczyć w międzynarodowych programach szkoleniowych. Zawdzięczając programowi ERASMUS+ uczniowie szkolnictwa zawodowego mogą nie tylko dokształcać się zawodowo, ale również poznawać kulturę i tradycję różnych krajów UE.

Nazwa projektu: „Pogłębianie kompetencji oraz zdobywanie doświadczenia w innych krajach przez pracowników sektora usług socjalnych w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia na rynku pracy UE 2015-1-LT01-KA102-013073“.

 

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

 

 

Po tygodniu praktyki

Tydzień praktyki wieńczymy zwiedzaniem uroczych zakątków Sycylii.

 

Dzisiaj byliśmy w Riserva delle Saline di Trapani e Paceco. Zapoznaliśmy się z procesem wydobycia soli morskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzekły nas flamingi, które się osiedliły w tym rezerwacie przyrody.

 

 

 

 

Obok Museo del sale smakowaliśmy melanzane caponata, buzzati alla trapanese, dolce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wysoko w górach położonego miasta Erice obserwowaliśmy przepiękne krajobrazy na tle zachodzącego słońca.

 

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej

 

 

Benvenuto in Sicilia!

14 stycznia uczniowie naszej szkoły, uczący się zawodu pomocnika pracownika socjalnego, pomyślnie dotarli do miasta Balestrate w Sycylii. Kontynuując KA1 projekt nasi uczniowie już kolejny raz odbywają shadowing praktyki, w coraz innym państwie UE.

Piątek rozpoczęliśmy od wizytacji miejsc praktyk, każdy uczeń poznał swego kierownika praktyki i zakres pracy.

Grupę z Wilna serdecznie przywitała przedstawiciel Ministerstwa Edukacji w Sycylii, która spodziewa się dalszej współpracy z nasza szkołą.

W styczniu nadarza się wspaniała okazja degustowania świeżych owoców cytrusowych. Aromat cytryn, mandarynek i pomarańcz jest oszałamiający!

W ramach programu kulturowego w niedziele zwiedzaliśmy stolicę Sycylii – Palermo i katedrę Monreale. Przed nami jeszcze wiele wspaniałych wrażeń.

Zawdzięczając programowi ERASMUS+ uczniowie szkolnictwa zawodowego mogą nie tylko dokształcać się zawodowo, ale również poznawać kulturę i tradycję różnych krajów UE.

Jelena Hejbowicz

Aleksandra Astaszowa

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu Erasmus+ „Pogłębianie kompetencji oraz zdobywanie doświadczenia w innych krajach przez pracowników sektora usług socjalnych w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia na rynku pracy UE“ Nr 2015-1-LT01-KA102-013073

W szkole organizujemy TURNIEJ WARCABOWY pomiędzy Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa a Domem Opieki Społecznej w Prudziszkach, który się odbędzie 11 listopada o godz. 10:00

w bibliotece. Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli szkoły do kibicowania.

 

 

 

Uczestnicy i organizatorzy projektu

Projekt finansowany jest ze środków KE

 

 

Nauczyciel stale się uczy…

W ostatnim tygodniu października trwają wakacje jesienne dla uczniów. Dla nauczycieli jest to czas na pracę metodyczną: korygowanie planów, dokształcanie się, przygotowanie do dalszej pracy z uczniami. Nauczyciele Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa, a także nauczyciele z gimnazjów rejonu wileńskiego (Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum w Bujwidzach, Gimnazjum w Rukojniach) w dniach 23 – 27 października br. uczestniczyli w warsztatach metodycznych nt. „Metody aktywne w nauczaniu i relacjach z rodzicami uczniów” oraz „Syndrom wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem”.

Organizatorem szkoleń był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział Warmińsko-Mazurski w Olszynie. Dla każdego pedagoga taka wiedza jest niezbędna. Treściwe zajęcia prowadzone przez panią Annę Chmielewską miały na celu szukania sposobów zainteresowania uczniów na lekcjach stosując metody gier, muzyki, tańca. Na zajęciach psychologa pana Tomasza Waluczko mieliśmy możliwość lepiej poznać siebie i uczniów jako osobowości, zrozumieć, czym jest stres i wypalenie zawodowe, automotywacja, inteligencja emocjonalna, odpowiedzialność za swoje emocje, jak sobie radzić z powstającymi problemami. Pomysłowo prowadzone ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne na pewno będą przydatne w pracy i życiu osobistym dla wszystkich uczestników warsztatów. Oprócz zajęć metodycznych mieliśmy treściwy program kulturalno-poznawczy. Uczestnikom warsztatów zorganizowano wycieczkę po Ostródzie, do Głotowa i Dobrego Miasta. Odbyło się rzeczowe spotkanie z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi’ego w Ostródzie, zwiedziliśmy również szkołę. W Polsce poznaliśmy wiele wspaniałych i życzliwych, zaangażowanych w swoją działalność ludzi. Jesteśmy wdzięczni pracownikom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (prezes Dariusz Piotr Bonisławski) za zorganizowanie wyjazdu.

 

Wanda Jarmałkowicz zastępca dyrektora d/s nauczania

 

 

Ciao Sicilia!

Zgodnie z założeniami projektu Erasmus + „Pogłębianie kompetencji oraz zdobywanie doświadczenia w innych krajach przez pracowników sektora usług socjalnych w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia na rynku pracy UE” na praktyki we Włoszech wytypowano 10 uczniów naszej szkoły.

Wieczorem 8 października przybyłyśmy do Palermo, a 9 października już rozpoczęłyśmy zajęcia praktyczne. Pierwszym krokiem było wzajemne zapoznanie się z organizacją partnerską AMFI oraz jej przedstawicielem - Fabrizio Ranieri. Przedstawiono nam umowy, oznajmiono z regułami zachowania i w końcu zaprezentowano miejsca praktyki. Razem z nauczycielkami ustaliłyśmy podział oraz przebieg zajęć. Następnie udałyśmy się do przydzielonych miejsc praktyki. Każdej z uczestniczek wyznaczony został kierownik praktyki, który zapoznał z personelem i podopiecznymi.

 

Realizacja projektu Erasmus + w Balestrate (sycylijskiej prowincji Palermo) odbywa się po raz pierwszy. Władza miejscowa jest bardzo przychylnie do nas usposobiona, burmistrz miasta Salvatore Milazzo zaprosił naszą grupę do samorządu, gdzie nas gościł i namawiał do współpracy. Trzy uczestniczki projektu odbywają praktykę w Dziale Opieki Społecznej samorządu. Nasz wyjazd charakteryzuje się nasyconym programem kulturowym. Już w pierwszym tygodniu byłyśmy na wycieczce w Palermo – stolicy Sycylii. Od 12 października dodatkowo zorganizowano nam intensywny kurs języka włoskiego, na którym nauczycielka Valentina obdarowywała nas pochwałami. Nasza praktyka jest już na półmetku, uczennicy bacznie obserwują, wtórują działania, porównują pracę sektorów socjalnych oraz obowiązki pracowników socjalnych. Czas wolny spędzamy nadzwyczaj treściwie pod czujnym okiem nauczycielek i opieką przedstawicieli AMFI.

Projekt finansowany jest ze środków KE

 

Erasmus + KA 2

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa podjęła się udziału w międzynarodowym projekcie pod tytułem: „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Okres realizacji projektu: od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Partnerami projektu są trzy szkoły zawodowe z Polski, Łotwy i Litwy oraz Perfect Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Polski. Lider Partnerstwa: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Partnerzy projektu: partner z Łotwy - Szkoła Zawodowa z Dyneburga (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola); partner z Litwy - Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla) oraz partner z Polski - Perfect Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod, technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu multimedialnych technologii i ICT oraz opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym w języku obcym oraz stworzenie nowoczesnych programów szkoleń. Działaniem pierwszym było przygotowanie innowacyjnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych stworzonego z wykorzystaniem narzędzi on-line, mobilnych technologii oraz międzysektorowego i kreatywnego podejścia. Instytucją kierującą tym działaniem był Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Praca objęła okres 6 miesięcy, od grudnia 2014 roku do maja 2015 roku. Następnym działaniem było przygotowanie innowacyjnych metod nauczania w szkole zawodowej tworzonych przy wsparciu innowacyjnych technologii multimedialnych i ICT, i skupionej na nauczaniu przy użyciu mobilnych technologii (d-learning i m-learning). Instytucją kierującą od maja do października 2015 roku był partner z Łotwy - Szkoła Zawodowa z Dyneburga (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola). Kolejne działanie - to przygotowanie innowacyjnych materiałów do nauki, nabycia umiejętności ogólnych i poziomych (horyzontalnych), w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością z elementami multimedialnymi, modulem e-learningu i innych dostępnych metod kształcenia. Instytucją kierującą działaniem przez kolejnych pół roku do marca 2016 roku jest Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla). Przygotowanie programu 3 innowacyjnych szkoleń z zakresu zwiększania mobilności edukacyjnej i współpracy z pracodawcami, opracowanego na bazie narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji oraz z wykorzystaniem metod nauczania, jak również przygotowanie materiałów do nauki od marca 2016 roku rozpocznie instytucja kierująca kolejnym działaniem: Perfect Project Sp. z o.o., partner z Polski. Końcowym działaniem będzie wdrożenie strategicznego systemu czterech wzajemnie uzupełniających się względem siebie wyników, a kierować tym będą lider i wszyscy partnerzy.

 

Koordynator projektu Halina Stankiewicz

 

Informacje dla kandydatów 2015/2016

 

Projekt "Doskonalenie kompetencji uczniów z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii obsługi technicznej i remontu samochodów“ Nr LLP-LdV-IVT-2012-LT-0671

 

Zapraszamy uczniów do zdobycia dodatkowych kwalifikacji prawa jazdy (B kategoria).

 

Organizujemy kursy nauki jazdy samochodem (B kategoria).

 

Galeria

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Kontakt

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa

ul. Parko 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Litwa

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

E-mail: info@vtvzum.lt